LMK - Vsetín

Řád MSVJ (Modelářský spolek Vsetín - Janová)

Parkování a pohyb na letišti:

Parkování vozidel je na vyhrazené ploše v prostoru vedle trati.

Prostor pro létání:

Starty a přistávání modelů včetně modelů z pěnových hmot se uskutečňují jen na ploše k tomu určené ( dráha letiště ). Přísný zákaz létání nad zaparkovanými automobily a diváky. Zakazuje se létat nad obydlenou částí obce Janová. Je doporučeno především pro modely se spalovacími motory létání směrem k obci Hovězí. V depu na přípravu se piloti zdržují jen na dobu nezbytně nutnou, předejdeme tak úrazu přistávajícími modely.

Používání RC souprav:

Používáme jen povolené frekvence 27, 35, 40 MHz a 2,4 GHz. Při provozu na letišti si každý modelář, který jde na start odebere kolíček s číslem svého kanálu. Již jen pro zapnutí RC soupravy musí mít modelář odebrán kolíček se svým kanálem, nebo osobní domluvu s ostatními modeláři. Nezapínáme vysílač při provozu na sousedním kanálu. Po dohodě je možno pouštět i více modelů najednou. Po ukončení létání vrátí každý pilot kolíček s číslem kanálu na vývěsku aby umožnil létání dalšímu modeláři. Pokud není k dispozici tabule s kolíčky frekvencí a malá účast modelářů, jsou povinni se modeláři domluvit na provozovaných kanálech.V případě soutěží platí pravidla vydaná pro příslušnou soutěž.

Provoz na letišti MSVJ:

Členové klubu mohou používat letiště každý den. Modeláři provozující modely se spalovacími motory omezí prostor k létání nad obcí Janová. Na pozvání mohou letiště používat i modeláři z jiného klubu pouze s doprovodem člena sdružení, pozvaní modeláři jsou povinni dodržovat pravidla provozu MSVJ.

Pravidla chování modelářů a diváků:

– Na letišti se chováme tak, abychom co nejméně zasahovali do aktivit ostatních přítomných.
– Modely se obcházejí, nikoliv překračují.
– Na cizí modely a vysílače se nesahá bez dovolení.
– Nestartujeme modely na parkovišti a mezi diváky.
-Divákům je zakázáno v době létání vstupovat na letovou plochu.

Poplatky:

Modelář se finančně podílí formou členského příspěvku na provozu letiště. Pro rok 2009 byl stanoven příspěvek ve výši 700,– Kč, studenti 500,– Kč Tento poplatek je každý modelář povinen zaplatit do 1.4.2009.

Do částky je zahrnuto:

  • roční pronájem plochy
  • náklady na sečení
  • údržba sekačky včetně oleje a PHM
  • úprava letištní plochy a ostatní údržba ( např. válcování, hlína )
Členský příspěvek na každý rok:
mládež (studenti): 500,–Kč
ostatní: 700,–Kč

Sečení organizuje pan Solař. V případě zájmu modelářů o sečení mohou se přihlásit na tel: 605 173876 do 1.4.2009. Sečícím modelářům bude vyplacena částka 300,–Kč za jedno sečení.

Přijímání nových členů do sdružení:

V případě zájmu o členství v MSVJ je nutno provést ohlášení a registraci u člena výboru a následné uhrazení členského příspěvku ve výši poměrné částí roku.

Pravidla provozu schvaluje valná hromada, která zasedá 1× ročně, v případě dohody a potřeb i čtvrtletně.

Závěrečné ustanovení:

Žádáme všechny modeláře, aby dodržovali dohodnutá pravidla provozu a kodex leteckého modeláře vydaný SMČR. Za provoz modelu zodpovídá a případné důsledky z jeho provozování nese jeho provozovatel – pilot modelu. Dodržování těchto pravidel kontrolují všichni členové klubu.Opakované a záměrné porušování těchto pravidel může vést k vyloučení člena ze sdružení.

Tato pravidla byla projednána schváleným výborem a všemi modeláři dne 9.1.2009 na valné hromadě MSVJ.

Napsal Adam Krytinář, Tisk..., přečteno 8367x